HenCa b.v.
Grote Tocht 28
1507 CG Zaandam
Nederland

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van HenCa b.v. te Zaandam (NL)

 

Zoals vastgesteld door:

HenCa b.v.
Grote Tocht 28
1507 CG  Zaandam

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, en iedere overeenkomst tussen HenCa b.v. als verkoper en een koper.
Koper aanvaard de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.
Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste offertes, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie.
Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.

Afspraken die van deze voorwaarden afwijken gelden alleen wanneer deze schriftelijk door partijen zijn vastgelegd.
Alle in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 2.Offertes, adviezen en bestellingen

Alle offertes en adviezen zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte.
Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen.
Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.

Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten men dien verstande, dat koper verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1kg resp. 1 ltr Verkoper is indien hij niet aan een ter zake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd order niet te accepteren.
Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.

 

Artikel 3. Levering

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgelopen tijdstip aan koper aan te bieden.
Het rapport van de geen, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen.
Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld.
Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbieding opslaan.
Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling.
Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.
Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is.
Na verloop van deze termijn dat wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de afroep verkochte goederen te vorderen.

 

Artikel 4. Vertraagde Levering

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaalde tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers rechtop schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper.
Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stelling.
Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 5. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gele of gedeeltelijk mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, in geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden zoals gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

 

Artikel 6.  Vooruitbetaling / Zekerheidstelling

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.
Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schade; kosten en interesse door koper.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten.
De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
De aan de terug name verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht.
Bij terug name zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terug name blijken te hebben.

 

Artikel 8. Merken en Emballage

Verkoper behoud zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk.
Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht geeft recht op vergoeding van berekende waarde.
Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven.
Waarvan deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen.
Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

 

Artikel 9. Vervoer

Orders boven de € 175,-- worden franco geleverd.
Orders beneden dit bedrag worden niet franco geleverd resp. wordt een vracht of behandelingstoeslag in rekening gebracht.

 

Artikel 10. Klachten

Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijn.

Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren.
Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

Klachten betreffende manco’s verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.

Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen.
Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.

De ondeugdelijkheid van geleverde crème/verfproducten kan door koper met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het Verfinstituut TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij.
Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.

De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).

De schadevergoedingsplicht van verkoper ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie verwerkings en andere adviezen, begeleiding en inspecties, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3½x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen.
In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welke hoofde ook geleden.

Op koper rust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

 

Webhosting door Danteck

Artikel 11. Betalingen

Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen.
Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.

Tot het factuurbedrag behoort de in de factuur genoemde krediet beperkings toeslag van maximaal 3% die uitsluitend in mindering mag worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.

Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1¼% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.

Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.

Alvorens inningskosten aan koper te kunnen berekenen is verkoper verplicht koper schriftelijk tot betaling aan te schrijven, waarbij een betalingstermijn van 10 dagen in acht zal worden genomen.
Indien koper desondanks in gebreke blijft te betalen is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verder aanmaning tot betaling wordt verlangd.
Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan terstond opeisbaar.

Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet betaling van koper zijn veroorzaakt zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde.
Zij bedragen 12% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50.
Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5% van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel met een minimum van € 11,50.

Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave van buitengerechtelijke inningskosten is vervallen.
Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatsgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissement aanvrage verschuldigd.

 

Artikel 12. Geschillen

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Uniforme Verkoop en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Assen voor zover zij tot de competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingen recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.
Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.